Xếp hạng ngành nghề của các đại học ở Việt Nam

Xếp hạng ngành nghề của các đại học Việt Nam theo Shanghai Ranking năm 2023.

Xếp hạng ngành nghề của các đại học ở Việt Nam ảnh 1