Sức khỏe

Thành quả sau 'Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo'

Những kết quả đáng khích lệ từ những dự án thiết thực sau khi tham gia Khóa học bổng ngắn hạn “Hành trình Hỗ trợ phụ nữ trong vai trò lãnh đạo” đang cho thấy hiệu quả của Hành trình này.